08/05/2566ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก เป็นคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2566

ระกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก เป็นคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2566