14พ.ค. 64 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง การปรับแนวทางในการปฏิบัติในการรายงานตัวส่งหลักฐานการเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564