14 มิ.ย.64 ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “การผลิตเชื้อเห็ดธรรมชาติ” (เห็ดเผาะ เห็ดระโงก เห็ดโคน)

สถานที่ ฟาร์มเกษตรกรในตำบลวังไชย อำเภอบรบือ จ.มหาสารคาม ช่วงระยะเวลาการอบรม วันที่ 30 กรกฏาคม 2564 (หรืออาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์)รับจำนวนจำกัด เพียง 25 ท่าน เท่านั้น ฟรีตลอดงานไม่เสียค่าใช้จ่าย ท่านจะได้รับ อาหารกลางวัน 1 มื้อ อาหารว่างและ ท่านจะได้รับผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการฝึกอบรมนำกลับบ้าน