16/08/2564 ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พ.ศ.2564

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พ.ศ.2564