16/3/2565บัญชีรายชื่อเสนอคณะกรรมการประจำคณะพิจารณาอนุมัติผลสำเร็จการศึกษา ภาคปกติ/กศ.บป. ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 อนุมัติวันที่ 15 มีนาคม 2565

บัญชีรายชื่อเสนอคณะกรรมการประจำคณะพิจารณาอนุมัติผลสำเร็จการศึกษา ภาคปกติ/กศ.บป.
ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 อนุมัติวันที่ 15 มีนาคม 2565

** หมายเหตุ ** (ตัดเกรดถึงงานทะเบียน วันที่ 13 มีนาคม 2565 เวลา 15.30 น. ติดต่อสอบถาม :: งานประมวลผลระดับปริญญาตรี 043-722118 ต่อ 374)
ผู้มีรายชื่อ ได้ รับหลักฐานสำเร็จการศึกษา ในวันที่ 28 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป (เสนอชื่อเข้าประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 3/2565 วันที่ 25 มีนาคม 2565)
ผู้มีรายชื่อ ตก รอประมวลผลสำเร็จการศึกษา 2/2564 (รอบ 2) อนุมัติวันที่ 31 มีนาคม 2565 รับหลักฐานสำเร็จการศึกษา 2 พฤษภาคม 2565

ดูรายชื่อตามคณะที่สังกัด

คณะเทคโนโลยีการเกษตร