17/11/2564 ขอให้ส่งรูปถ่ายที่ถูกต้องเพื่อใช้ทำบัตรนักศึกษา สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาภาคเรียนที่ 1/2564

ประชาสัมพันธ์ถึงนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ภาคปกติ และ ภาคกศ.บป. เข้าศึกษาภาคเรียนที่ 1/2564
ให้ทำการส่งรูปถ่ายที่ถูกต้องเพื่อใช้ทำบัตรนักศึกษา โดยการอัพโหลดรูปภาพที่เว็บไซต์
https://regmis.rmu.ac.th/rmu64 ระบบอัพโหลดรูปภาพนักศึกษา <<< คลิก
โดยมีบริการถ่ายภาพที่ถูกต้องให้นักศึกษาไม่มีค่าใช้จ่าย
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 พฤศจิกายน 2564
ที่ร้าน Msm Photo มหาสารคามมัลติมีเดีย
ร้านตั้งอยู่ที่ หน้าตึก36 อาคารศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ติดกับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

หมายเหตุ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป มีค่าธรรมเนียม 100 บาท