21เม.ย.64ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2564 ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามจะประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ในวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2564 สถานที่คัดเลือกและรายละเอียดการคัดเลือกตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้