21/02/25ประกาศรายชื่่อนักศึกษาขอสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรีภาค ปกติ/กศ.บป. ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 256465

ประกาศรายชื่่อนักศึกษาขอสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรีภาค ปกติ/กศ.บป. ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

 

รายชื่อนักศึกษาขอสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรีภาค ปกติ/กศ.บป. ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

*** หมายเหตุ *** ข้อมูลนี้จะแสดงที่ใบรายงานผลการศึกษา (TRANSCRIPT) ให้นักศึกษาตรวจสอบ และแก้ไขให้ถูกต้องตามความเป็นจริง
รายชื่อนี้เป็นรายชื่อผู้ยื่นขอสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 2/2564 เท่านั้น ไม่ใช่รายชื่ออนุมัติสำเร็จการศึกษา 2/2564
ให้นักศึกษาตรวจสอบ คำนำหน้าชื่อ, ชื่อ-สกุล, ชื่อ-สกุล(E), วัน-เดือน-ปีเกิด, วุฒิการศึกษาเดิม สัญชาติ, ศาสนา และ สถานที่เกิด ในระบบให้เรียบร้อย
หากไม่ถูกต้องนักศึกษาสามารถแจ้งแก้ไขที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2565
** สำหรับชื่อ-สกุลภาษาอังกฤษให้แก้ไขให้ตรงตามบัตรประจำตัวประชาชน และหนังสือเดินทาง **
## การส่งเกรดของนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกาตัดเกรดถึงงานทะเบียนภายในวันที่ 7 มีนาคม 2565 เวลา 16.30 น.##

ดูรายชื่อตามคณะที่สังกัด
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะนิติศาสตร์
คณะครุศาสตร์