24/8/2564ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร เรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พ.ศ.2564