26/10/64ด่วน! นักศึกษารหัส 2564 สถานะ “ขาดเอกสารประกอบรายงานตัว” ให้ส่งเอกสารเพิ่มเติม

กศึกษาเข้าใหม่ประจำปีการศึกษา 2564 ที่ขึ้นสถานะว่าขาดเอกสารประกอบรายงานตัว ให้นักศึกษาส่งเอกสารเพิ่มเติม

ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ตั้งแต่บัดนี้ – 15 พฤศจิกายน 2564
 
สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่เพจ :: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม กดตรวจสอบ
(หากไม่ส่งเอกสาร จะไม่สามารถลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564 และจะมีผลทำให้ขาดคุณสมบัติในการเข้าศึกษาต่อ และพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา)

หมายเหตุ :: หลังจากส่งเอกสารสามารถตรวจสอบสถานะภายใน 3 วันทำการ