28/03/2565ประกาศผลรางวัล โครงการส่งเสริมสนับสนุนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม: กิจกรรมประกวดการถ่ายทอดผลงานการส่งเสริมและสนับสนุนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมทางการเกษตรสู่สังคมยุคดิจิตอล 2565