3/11/2564แจ้งประชาสัมพันธ์ให้กับนักศึกษาทราบกำหนดการและยื่นเรื่องขอสำเร็จการศึกษาประจำภาเรียนที้ 2/2564ในวันเวลาที่ปฏิทินกำหนด ตามรายละเอียดในเอกสาร