30 มิ.ย.64ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง มาตรการช่วยเหลือนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ