30/6/2565ประกาศบัญชีรายชื่อเสนอคณะกรรมการประจำคณะพิจารณาอนุมัติผลสำเร็จการศึกษา ภาค กศ.บป. และภาคปกติ (เพิ่มเติม) ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2564 อนุมัติวันที่ 28 มิถุนายน 2565

บัญชีรายชื่อเสนอคณะกรรมการประจำคณะพิจารณาอนุมัติผลสำเร็จการศึกษา
ภาค กศ.บป. และภาคปกติ (เพิ่มเติม)
ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2564
อนุมัติวันที่ 28 มิถุนายน 2565