31 มี.ค. 2564 บัญชีรายชื่อเสนอคณะกรรมการประจำคณะพิจารณาอนุมัติผลสำเร็จการศึกษา ภาคปกติ/กศ.บป. รอบ 2 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 อนุมัติวันที่ 30 มีนาคม 2564

บัญชีรายชื่อเสนอคณะกรรมการประจำคณะพิจารณาอนุมัติผลสำเร็จการศึกษา ภาคปกติ/กศ.บป. รอบ 2 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 อนุมัติวันที่ 30 มีนาคม 2564

บัญชีรายชื่อเสนอคณะกรรมการประจำคณะพิจารณาอนุมัติผลสำเร็จการศึกษา ภาคปกติ/กศ.บป. รอบ 2
ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
อนุมัติวันที่ 30 มีนาคม 2564
ผู้มีรายชื่อ ได้ รับวุฒิสำเร็จการศึกษา (ใบรับรองคุณวุฒิ + Transcript ) ในวันที่ 7 เมษายน 2564 เป็นต้นไป