31 มี.ค. 2564 ประกาศรายชื่อเสนอคณะกรรมการประจำคณะพิจารณาอนุมัติผลสำเร็จการศึกษา ภาคปกติ/กศ.บป. รอบ 2 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 อนุมัติวันที่ 30 มีนาคม 2564 (ลำดับรับวุฒิสำเร็จการศึกษา)

ประกาศรายชื่อเสนอคณะกรรมการประจำคณะพิจารณาอนุมัติผลสำเร็จการศึกษา ภาคปกติ/กศ.บป. รอบ 2 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 อนุมัติวันที่ 30 มีนาคม 2564 (ลำดับรับวุฒิสำเร็จการศึกษา)

ประกาศรายชื่อเสนอคณะกรรมการประจำคณะพิจารณาอนุมัติผลสำเร็จการศึกษา
ภาคปกติ/กศ.บป. รอบ 2
ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
อนุมัติวันที่ 30 มีนาคม 2564

** ผู้มีรายชื่อนัดรับหลักฐานสำเร็จการศึกษา (ใบรับรองคุณวุฒิ-TRANSCRIPT) ในวันที่ 7 เมษายน 2564 เป็นต้นไป **
ขั้นตอนการรับหลักฐาน
1. ดู ลำดับที่ หน้าชื่อ
2. นำใบปลดหนี้ไปขึ้นทะเบียนบัณฑิตที่กองคลัง 500 บาท
3. ยื่น ใบปลดหนี้ เพื่อรับหลักฐานที่งานทะเบียน