ปรัชญา ปณิธาน

ปรัชญา

วิชาการก้าวหน้า พัฒนาเกษตรด้วยเทคโนโลยี สู่ความยั่งยืน

ปณิธาน

มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีทักษะทางวิชาชีพ มีคุณธรรม
นำเทคโนโลยีสู่การพัฒนาชุมชน