วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์ 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร เป็นหน่วยงานที่ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐานและพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน

พันธกิจ

  • ผลิตบัณฑิตปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาด้านเทคโนโลยีการเกษตรที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณภาพมาตรฐานตามความต้องการของสังคม มีคุณธรรมจริยธรรม และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ

  • ผลิตผลงานวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสมต่อการพัฒนาท้องถิ่นและสังคม

  • บริการวิชาการและพัฒนาวิชาชีพที่หลากหลายตามความต้องการของท้องถิ่น

  • ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  • ประสานความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานต่างๆ องค์กรภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ

  • ประสานให้เกิดการมีส่วนร่วมและให้ความร่วมมือช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย กับชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

  • บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล