ประวัติคณะฯ

      พ.ศ. 2468 เป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนประถมกสิกรรม จังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. 2473 เป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนประถมวิสามัญศึกษาและโรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรมขั้นต่ำ โดยสังกัดหมวดเกษตรกรรม จัดสอนรายวิชาเกษตรกรรมในกลุ่มวิชาพื้นฐานของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.) พ.ศ. 2510 เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง) วิชาเอกเกษตรกรรม พ.ศ. 2519 ยกฐานะเป็นภาควิชาเกษตรศาสตร์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยครูมหาสารคาม จัดการศึกษาทั้งภาคปกติและภาคนอกเวลา เปิดสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (คบ.) โปรแกรมวิชาเกษตรกรรม พ.ศ. 2527 ภาควิชาเกษตรศาสตร์เปิดสอนสาขาวิชาชีพอื่นนอกจากวิชาชีพครู ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) โปรแกรมวิชาเกษตรศาสตร์ โปรแกรมวิชาส่งเสริมและสื่อสารการเกษตร และสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรเทคนิคอาชีพ สาขาวิชาพืชศาสตร์ และสาขาวิชาสัตวบาล พ.ศ. 2532 ดำเนินการโครงการจัดตั้งคณะเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2542 ยกฐานะเป็นคณะเทคโนโลยีการเกษตร สังกัดสถาบันราชภัฏมหาสารคาม มีการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ และสาขาวิชาสัตวบาล สำนักงานคณะตั้งอยู่ริมห้วยคะคางฝั่งตะวันตกบนเนื้อที่ประมาณ 10 ไร่ ประกอบด้วยอาคารเรียน แปลงปฏิบัติการด้านพืช เรือนเพาะชำ สถานที่ปฏิบัติการด้านประมง และฟาร์มปฏิบัติการด้านเลี้ยงสัตว์ พ.ศ. 2546 ได้ย้ายสำนักงานคณะและจัดการเรียนการสอนในรายวิชาเอก ณ สถาบันราชภัฏมหาสารคาม วิทยาเขตหนองโน ตั้งอยู่ตำบลหนองโน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ห่างจากที่ตั้งเดิมประมาณ 15 กิโลเมตร พ.ศ. 2548 ได้ย้ายกลับมาสำนักงานเดิม เนื่องจากไม่สะดวกในการบริหารจัดการ เนื่องจากยังขาดหอพัก ห้องสมุด โรงอาหาร และสิ่งจำเป็นที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนอื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งความปลอดภัยของนักศึกษาในการเดินทาง แต่ยังคงใช้ศูนย์หนองโนเป็นแหล่งจัดการเรียนการสอน การวิจัย และบริการวิชาการด้านเกษตรศาสตร์ เทคโนโลยีการผลิตพืช และสัตวศาสตร์ พ.ศ. 2552 คณะเทคโนโลยีการเกษตร พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน โดยมีเป้าหมายให้จัดการเรียนการสอนแบบการนำเทคโนโลยีการเกษตรครบวงจรมาใช้ โดยได้เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาต่างๆ จำนวน 6 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สัตวศาสตร์ เทคโนโลยีการผลิตพืช เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เทคนิคการสัตวแพทย์ และเทคโนโลยีการอาหาร และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตจำนวน 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร


      พ.ศ. 2553 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้พัฒนาหลักสูตรและเปิดรับนักศึกษาเพิ่มเป็น 10 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สัตวศาสตร์ เทคโนโลยีการผลิตพืช เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เทคนิคการสัตวแพทย์ เทคโนโลยีการอาหาร การพยาบาลสัตว์ เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร เทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตร และบริหารธุรกิจเกษตร และได้พัฒนาศูนย์เรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ จัดการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการแก่นักเรียน นักศึกษา บุคลากร นักวิชาการ เกษตรกร และบุคคลทั่วไป และจัดสร้างคลินิกรักษาสัตว์ นอกจากนี้ยังได้รับงบประมาณจัดสร้างอาคารปฏิบัติการคณะเทคโนโลยีการเกษตร ขนาด 9 ชั้น เพื่อใช้ในการปฏิบัติการของคณะฯ

      พ.ศ. 2555 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้รับงบประมาณจัดสร้างอาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตร เพื่อใช้ปฏิบัติการเรียนการสอนของสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สำหรับการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร พ.ศ. 2556 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้ย้ายสำนักงานคณบดีมายังอาคารปฏิบัติการ 9 ชั้น (อาคาร 35) สำหรับการปฏิบัติงานหลักของสำนักงานคณะฯ การจัดการเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการบริหารธุรกิจเกษตร และปฏิบัติการด้านเทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์ โดยดำเนินการเปิดโรงพยาบาลสัตว์เพื่อเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา และบริการวิชาการแก่ชุมชน แต่ยังคงจัดการเรียนการสอนในรายวิชาเอกยังที่ตั้งเดิม (อาคาร 18) ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ