4/11/2564ขั้นตอนการขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ปีการศึกษา 2564 ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2564

-เอกสาร
1. สำเนาหนังสือสำคัญ (สด. 9) 2 ฉบับ
2. สำเนาหมายเรียก (สด.35) 2 ฉบับ
3. สำเนาบัตรประชาชน 2 ฉบับ
4. สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ฉบับ
5. สำเนาบัตรนักศึกษา 2 ฉบับ
…..เซ็นรับรองสำเนาทุกฉบับ…..

นักศึกษาที่จะเข้ารับการผ่อนผันเกณฑ์ทหาร ปี 2564
ส่งเอกสารได้ที่ กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 3 อาคารกิจการนักศึกษา

ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2564
วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 น. – 16.30 น.
ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุกนักขัตฤกษ์

….ขอให้นักศึกษาแต่งกายด้วยชุดสุภาพ …

หมายเหตุ ทำเรื่องผ่อนผันปีต่อปีอ่านไฟล์ประกาศหรือดาวน์โหลดคลิกที่นี่