รองศาสตราจารย์รภัสสา จันทาศรี คณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร เป็นประธานเปิด กิจกรรม ธุรกิจจำลอง ครั้งที่ 1

รองศาสตราจารย์รภัสสา จันทาศรี คณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร เป็นประธานเปิด กิจกรรม ธุรกิจจำลอง ครั้งที่ 1 สาขาวิชาบริหารธุรกิจเกษตรจัด ในวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ณ บริเวณชั้น 1 อาคาร 35 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม