สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์ได้จัดการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์ได้จัดการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์ วันที่ 31 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมนนทรี ชั้น 2 อาคาร 35 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม