การตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์ ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 24 พ.ค. 2564 ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม