คณะผู้บริหารคณาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามร่วมรดน้ำขอพรเนื่องในวันสงกรานต์ปีใหม่ไทย วันที่9 เมษายน 2564 ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

คณะผู้บริหารคณาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามร่วมรดน้ำขอพรเนื่องในวันสงกรานต์ปีใหม่ไทย วันที่9 เมษายน 2564 ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม