คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดกิจกรรมส่งเสริมสมรรถนะ และพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล รุ่นที่ 1 ในวันอังคารที่ 25 มกราคม 2565 ณ สำนักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามโดยมีวิทยากรจากสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรเป็นวิทยากรอบรม