คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ร่วมกับ สาขาเกษตรศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางการเกษตร ลงพื้นที่ บริการวิชาการการผลิตและแปรรูปถั่วลิสง ณ บ้านไก่นา ไก่ฟ้า ต.เสือโก้ก อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม วันที่ 19 พฤษภาคม 2565