คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ร่วมกับ หลักสูตรเทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์ และหลักสูตรเกษตรศาสตร์ ลงพื้นที่ ดำเนินโครงการบริการวิชาการตามความต้องการของชุมชน : การส่งเสริมและพัฒนาระบบการผลิตด้านการเกษตรภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม การจัดการสุขภาพสัตว์และการแก้ปัญหาการผลิตข้าว บ้านกางกี่ ต.เมืองเตา อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม วันที่ 10 มิถุนายน 2565