คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม กิจกรรมลงพื้นที่บริการวิชาการ โครงการเสริมสร้างสมรรถนะภาคีเครือข่ายการวางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ขยายผลระดับตำบลเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเกษตรกร ณ บ้านโคกลี่ อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม วันที่ 28 พฤษภาคม 2566