ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ครั้งที่ 7/ 2564 ณ ห้องประชุมนนทรี ชั้น 2 อาคาร 35 คณะเทคโนโลยีการเกษตร