อาจารย์ดร.นพดล สมผล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เข้าร่วมพิธีลงนามในโครงการการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา จังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ในวันที่ 21 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมลีลาวดี โรงแรมวสุ จังหวัดมหาสารคาม