โครงการพัฒนานักศึกษาและกิจการนักศึกษากิจกรรม : ส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล ประจำปีการศึกษา 2564 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

You need to select a widget type before you’ll see anything here. 🙂